Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Družini prijazno podjetje

Ob koncu leta 2011 smo se na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi vključili v postopek za pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«.
V prvih šestih mesecih od vključitve smo opravili oceno dejanskega stanja v kolektivu in sprejeli načrt implementacije ukrepov za izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja s ciljem boljšega usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Nabor ukrepov je po posvetu z zaposlenimi in zunanjim svetovalca opravila štiričlanska projektna skupina, potrdila pa ga je direktorica zavoda.
Izbrani ukrepi odražajo filozofijo in način in dela, ki ju želimo gojiti v naši organizaciji. Ukrepi so komplementarni našim vrednotam, s pomočjo katerih smo odločeni uresničevati naše poslanstvo in uresničiti našo vizijo.

Ob koncu leta 2015 je Ekvilib inštitut izvedel končno revizijo našega postopka za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Revizorka je ugotovila, da smo postopek izvedli v skladu z načrtom in predlagala še nekatere spremembe in dopolnitve našega načrta implementacije ukrepov. Priporočila smo upoštevali pri pripravi novega plana implementacije, ki smo mu dodali štiri nove ukrepe, enega pa odvzeli. Pripravili smo tudi pravilnik Družini prijazno podjetje in tako formalizirali naše ukrepe. Polni certifikat družini prijazno podjetje smo prejeli 13. 5. 2016.

1. Komuniciranje z zaposlenimi

Ukrepe za usklajevanje dela in družine bomo s pomočjo IKT tehnologije predstavili vsem zaposlenim, tudi tistim, ki bodo dlje časa odsotni z dela. Zaposleni bodo imeli možnost podajanja predlogov in pripomb v zvezi s predlogi. Namen ukrepa je zaposlene informirati o možnostih za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo

Javnosti bomo predstavili vse aktivnosti s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter certifikat Družini prijazno podjetje kot sestavni del naše organizacijske kulture.

3. Raziskava med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

Z anketiranjem bomo pri zaposlenih ugotavljali njihovo zadovoljstvo z ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, njihove morebitne težave na tem področju ter pridobili njihova mnenja o tem, kako jim lahko zavod pri tem pomaga.

4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Naši vodilni se bodo udeležili posebnega izobraževanja na katerem se bodo podrobneje seznanili in opredelili pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja.
5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro odhoda in prihoda
Zaradi narave je naš delovni čas smiselno razdeljen na fiksni osrednji del, ko morajo biti zaposleni na delovnem mestu nujno prisotni in variabilni del, ko lahko zaposleni sami izbirajo čas prihoda in odhoda.
6. Časovni konto
Ukrep daje zaposlenim možnost porabe presežka ur dela, ki se lahko pojavi zaradi narave dela.
7. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
Ukrep omogoča zaposlenim v izjemnih družinskih situacija skrajšan delovni čas glede tudi izven zakonskih okvirjev.
8. Otroški časovni bonus - vstop v šolo in uvajanje v vrtec
Otrokom zaposlenih želimo omogočiti čim manj stresen vstop v vrtec in šolo, pri čemer je spremstvo staršev zelo pomembno. Zaposleni bodo imeli za prvo leto uvajanja otroka v vrtec možnost izkoristiti dobroimetje 8 ur, ki ga lahko izkoristijo v enem ali več delih v prvem tednu vrtca. Zaposleni bodo lahko uveljavili dobroimetje 8 ur in svoje otroke v prvi triadi osnovne šole spremljali prvi šolski dan, v skladu s šolskim koledarjem.
9. Načrtovanje letnega dopusta

Z ukrepom želimo zaposlenim omogočiti, da izrabo dopusta delno prilagodijo šolskim počitnicam otrok in/ali dopustu partnerja.
Zaposleni najmanj tri delovne dni pred nameravanim koriščenjem ukrepa pisno zaprosi direktorico za odobritev, pri čemer mora navesti razloge in ukrep, ki ga želi koristiti. V izjemnih primerih je lahko ta rok krajši.

10. Dodatni dnevi odsotnost z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
Ob pomembnih razlogih za družino bodo zaposleni lahko koristili dodatne dneve odsotnosti in hkrati prejemali nadomestilo plače, kar jim bo koristilo pri reševanju življenjskih težav.
11. Fleksibilni delovni odmori

Odmori med delovnim časom so lahko, v dogovoru s sodelavci in vodjo, poljubno dolgi in ob poljubni uri, da lahko zaposleni opravijo krajše zasebne obveznosti, brez jemanja posebnih oblik odsotnosti z dela, s tem, da se ta čas odsotnosti ustrezno nadomesti.

Zaposleni najmanj tri delovne dni pred nameravanim koriščenjem ukrepa pisno zaprosi direktorico za odobritev, pri čemer mora navesti razloge in ukrep, ki ga želi koristiti. V izjemnih primerih je lahko ta rok krajši.

12. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Naloga tima je, da, obravnava ankete in druge predloge zaposlenih, ter predlaga nove, boljše metode dela za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

13. Službene poti
Ukrep zaposlenim, ki zaradi družinskih obveznosti ne morejo na službeno pot, v omogoča, da jih nadomesti sodelavec.
14. Posredovanje informacij odsotnim delavcem

V času odsotnosti z dela so zaposleni še naprej vključeni v interno komuniciranje zavoda. Tako med daljšo odsotnostjo ostanejo informirani o aktualnem dogajanju na delovnem mestu.

15. Vključevanje tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

Z ukrepom želimo pri zaposlenih in vodstvu povečati zavedanje o pomenu usklajevanja poklica in zasebnega življenja ter omogočiti lažje reševanje morebitnih težav zaposlenih na tem področju.

V vprašalnik za letni razgovor bomo dodali vprašanje s področja usklajevanja poklica in zasebnega življenja.

16. Otroci v organizaciji/podjetju

V izjemnih primerih, ko ni možno zagotoviti varstva otroka, smejo zaposleni otroka za kratek čas pripeljati na delo.

Zaposleni o koriščenju ukrepa obvesti direktorico zavoda, pri čemer jo seznani tudi o razlogih in trajanju koriščenja ukrepa. Izjemni razlogi so vsi razlogi, zaradi katerih ni možno zagotoviti varstva otroka.

Ekvilib Inštitut:

01 430 3751 ali 01 430 3752

info@ekvilib.org

http://www.ekvilib.org/sl/

 

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost