Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Brezplačni programi namenjeni občanom mestne občine Maribor

V sodelovanju z Mestno občino Maribor (MOM) izvajamo različne programe, delavnice, krožke in druge aktivnosti, ki so za občane MOM brezplačni.

Izbirate lahko med široko paleto študijskih krožkov, kjer se lahko učite skupaj z drugimi in o drugih. Krožki bodo namenjeni branju, ročnim delom, likovnemu ustvarjanju, zeliščarstvu ipd. Na voljo so tudi programi za povečanje digitalne pismenosti, delavnice za razvoj kompetenc učenja, delavnice o zdravem načinu življenja, jezikovni tečaji, tematske delavnice, računalniški programi …

Izboljšate kompetence, ki vam bodo pomagale pri delu in boljši zaposljivosti. Izboljšajte svoje jezikovne spretnosti, naučite se javnega nastopanje, postanite bolj podjetni, izboljšajte svoja računalniška znanja in še veliko drugega.

V nadaljevanju lahko izveste več o široki in pestri ponudbi, ki vam jo skupaj z Mestno občino Maribor ponujamo brezplačno.

 

Splošno izobraževanje odraslih

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS)

Opis programa: Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini od 6 do 8 staršev, ki obiskujejo program hkrati s svojimi otroki. Program traja 50 šolskih ur; 25 ur se izpelje v obliki vodenega domačega dela. Delo vodi usposobljen učitelj.  

Predvideno število vključenih udeležencev: 18 – 24 vključenih udeležencev, 3 izvedbe letno, 1 izvedba 50 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja. Hkrati starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Posameznikom pomaga pri preseganju težav s pismenostjo in posledično pri dejavnejšem sodelovanju v družbi.

Ciljne skupine: Program je namenjen manj izobraženim staršem, ki imajo otroka v prvem triletju devetletke in mu želijo pomagati pri šolskem delu, pa ne vedo, kako.

E-Frepy, digitalna pomoč pri učenju

Opis programa: Usposabljanje za rabo digitalnega pripomočka (digitalnih iger Frepy), ki na zabaven način motivira otroka k utrjevanju opismenjevanja in premagovanju učnih težav, redno izvajanje aktivnosti Frepy in osveščanje staršev o potrebah otroka z učnimi težavami. Skupina šteje od 6 do 8 udeležencev (staršev z otroci).

Predvideno število vključenih udeležencev: 24 – 32 vključenih udeležencev, 4 izvedbe letno, 1 izvedba 20 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: osvojene osnovne veščine za pomoč otroku pri učenju, poznavanja in uporaba digitalnega programa za podporo učenju.

Ciljne skupine: Manj izobraženi starši otrok z učnimi težavami in otroci.

 

Tabor za mlade z manj priložnostmi

Opis programa: Program je namenjen mladim, ki se vsakodnevno spopadajo z različnimi ovirami (telesna oviranost, bolezni, učne težave, socialno-ekonomski status družine, smrt staršev, spolna in verska diskriminacija, krajevna oddaljenost…), ki jim onemogočajo mirno, uspešno in srečno obdobje mladostništva. Tabor obsega skupno pet dni izobraževalno-svetovalnih aktivnosti, aktivnega poslušanja, izkustvenega učenja, učenja v naravi, simulacij, iger vlog, socialno-animacijskih aktivnosti ipd.

Predvideno število vključenih udeležencev: 8 – 12 vključenih udeležencev, 1 izvedba letno, 5 delovnih dni.

Pričakovani učinki programa: Socialna vključenost, izboljšanje samopodobe, zvišana samozavest, učenje učenja, načrtovanje kariere, izdelava osebnega akcijskega načrta ipd.

Ciljne skupine: Mlajši odrasli od 16. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili redno šolanje, iščejo svoje mesto na trgu dela in so v socialno-ekonomsko depriviligiranem položaju.

Študijski krožki

Opis programa: Andragoški center RS je v študijskih krožkih razvil sodobno obliko učenja odraslih, ki poteka v manjši skupini (5 do 12 udeležencev), kjer se odrasli učijo drug od drugega. Predvideni krožki: likovni, bralni, ročnodelski, zeliščarski, zdrav način življenja ipd. Pritegniti želimo čim širši krog udeležencev vseh generacij k neformalnemu učenju in vseživljenjskemu izobraževanju.

Predvideno število vključenih udeležencev: 35 – 84 vključenih udeležencev, 7 izvedb letno, 1 izvedba 30 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Neformalno učenje, socialno vključevanje, medgeneracijsko učenje.

Ciljne skupine: Vsi odrasli.

E-Rom

Opis programa: osnovna funkcionalna pismenost (izpolnjevanje obrazcev, kratki vzorci praktičnega sporočanja: prošnja, opravičilo, pritožba, življenjepis) in digitalna pismenost (e-naslov, socialna omrežja, varnost na spletu), s poudarkom na uporabi e-storitev (e-uprava, e-zdravstvo, m-bančništvo, e-asistent). Skupina šteje od 6 do 12 udeležencev.

Predvideno število vključenih udeležencev: 18 – 36 vključenih udeležencev, 3 izvedbe letno, 1 izvedba 20 ur.

Pričakovani učinki programa: Funkcionalna pismenost v konkretnih situacijah, usvojitev uporabnih digitalnih storitev.

Ciljne skupine: Romi.

Delavnice o zdravem načinu življenja

Opis programa: osnove zdravega načina prehranjevanja (sestava in število obrokov, kalorična vrednost hrane), posledice nepravilnega načina prehranjevanja, ohranjanje in izboljšanje zdravja s primernimi fizičnimi aktivnostmi, zdravje na delovnem mestu in preprečevanje posledic neenakomernih fizičnih obremenitev, ohranjanje duševnega zdravja. Skupina šteje 8-12 udeležencev.

Predvideno število vključenih udeležencev: 3248 vključenih udeležencev, 4 izvedbe letno, 1 izvedba 20 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Osveščenost o pomenu zdravega načina življenja, osvojitev praktičnih znanj za vzdrževanje fizičnega in duševnega zdravja.

Ciljne skupine: Vsi odrasli.

Programi za dvig kvalitete življena

Opis programa: Programi so prvenstveno namenjeni starejši populaciji, za tretje življenjsko obdobje. Z vključitvijo v programe bodo udeleženci aktivno preživljali prosti čas, se družili in povezovali. Z upokojitvijo se je mogoče naučiti marsičesa novega, spoznati nove ljudi ter z njimi deliti svoje bogate izkušnje in znanja, tako da je udeležencem v okviru programa omogočeno aktivno preživljanje prostega časa, druženje in povezovanje.

Ponudili bomo:

  • začetni jezikovni tečaji, 60 ur na izvedbo (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina);
  • tematske delavnice, 9 ur na izvedbo (telovadba za možgane; zelišča nekoč in danes; zdrav način življenja in gibanje – ples, joga, telovadba);
  • računalniški programi, 20 ur na izvedbo (tečaji računalništva, svetovni splet in elektronska pošta, tablični računalnik – uporaba in prednosti, pametni telefoni – uporaba in prednosti).

Udeleženci se bodo srečevali enkrat tedensko v dopoldanskem času. Skupine štejejo od 8 do 12 udeležencev.

Predvideno število vključenih udeležencev: 64 – 96 vključenih udeležencev, 4 izvedbe jezikovnih tečajev (60 šolskih ur), 2 izvedbi delavnic (9 ur) in 2 izvedbi računalniškega programa (20 ur).

Pričakovani učinki programa: Neformalno učenje, socialno vključevanje, izboljšanje znanja na različnih področjih.

Ciljne skupine: Odrasli, upokojenci.

Izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih

Osnovna šola za odrasle

Opis programa: Program devetletne osnovne šole za odrasle, namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Vpišejo se lahko tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti. V okviru programa se pridobi javnoveljavna izobrazba.

Predvideno število vključenih udeležencev: 50 – 60 vključenih udeležencev, 2.252 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Uspešen zaključek formalnega izobraževanja, izpolnjeni pogoji za nadaljevanje izobraževanja ali za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, izboljšana funkcionalna pismenost, izpolnjevanje pogojev za zasedbo manj zahtevnih delovnih mest.

Ciljne skupine: Odrasli z nedokončano osnovno šolo.

Usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela

Odprtih oči na trg dela

Opis programa: Višja raven uporabe informacijsko-komunikacijskih znanj, poslovni jezik in veščine za naprednejše iskanje dela. Skupina šteje od 8 do 12 udeležencev.

Predvideno število vključenih udeležencev: 2436 vključenih udeležencev, 3 izvedbe letno, 1 izvedba 50 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Usvojitev novih računalniških spretnosti, boljše poznavanje in uporaba poslovnega jezika, poznavanje portalov za naprednejše oblike iskanja zaposlitve.

Ciljne skupine: Mladi brezposelni diplomanti.

Tečaji tujih jezikov

Opis programa: Jezikovni tečaji splošnega jezika (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina) na različnih ravneh, odvisno od predznanja udeležencev. Skupina šteje od 8 do 12 udeležencev.

Predvideno število vključenih udeležencev: 24 – 36  vključenih udeležencev, 3 izvedbe letno, 1 izvedba 60 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Pred vpisom se izvede testiranje in svetovanje. Udeleženci izboljšajo bralno razumevanje ter pisno in govorno sporočanje.

Ciljne skupine: Vsi odrasli.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak

Opis programa: Osnovna funkcionalna pismenost v slovenskem jeziku, veščine iskanja, izbire in rabe informacij, obvladovanje običajnih socialnih situacij, dejavno vključevanje v skupnost, temeljno računalniško opismenjevanje, načrtovanje izobraževanja in zaposlovanja.. Skupina šteje od 6 do 12 udeležencev.

Predvideno število vključenih udeležencev: 6 12 vključenih udeležencev, 1 izvedba letno, 1 izvedba 12 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: funkcionalna pismenost v slovenskem jeziku v konkretnih situacijah, usvojitev osnovnih digitalnih veščin, doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, motiviranost za izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

Ciljne skupine: Manj izobraženi odrasli, priseljenci.

Računalniško izobraževanje

Opis programa: Program zajema različna izobraževanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (Word, Excel, Powerpoint, elektronska pošta, napredna uporaba svetovnega spleta). Program je prilagojen predznanju posameznika. Skupina šteje od 8 do 12 oseb.

Predvideno število vključenih udeležencev: 24 – 36 vključenih udeležencev, 3 izvedbe letno, 1 izvedba 40 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Pridobitev novih znanj s področja IKT.

Ciljne skupine: Vsi odrasli.

Podjetnost kot priložnost

Opis programa: spoznavanje oblik podjetij, potrebnih finančnih sredstev, registracije, poslovnega načrta, mreženja in primeri dobrih praks. Skupina šteje od 8 do 12 udeležencev.

Predvideno število vključenih udeležencev: 16 – 24 vključenih udeležencev, 2 izvedbi letno, 1 izvedba 25 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Spoznavanje osnov podjetništva, pogojev, usvojitev podjetniških veščin in spretnosti.

Ciljne skupine: Vsi odrasli.

Retorika in javno nastopanje

Opis programa: Program obsega 8 šolskih ur in vsebuje elemente profesionalnega nastopanja, neverbalne komunikacije, igranje vlog in učinkovite računalniške projekcije. Skupina šteje od 8 do 12 oseb.

Predvideno število vključenih udeležencev: 24 – 48 vključenih udeležencev, 3 izvedbe letno, ena izvedba 8 šolskih ur.

Pričakovani učinki programa: Izboljšana spretnost javnega nastopanja, izkustveno učenje.

Ciljne skupine: Vsi odrasli.

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost